Resultat MH 2006-07-04, Umeå, Beskrivare Bettan Asplund, Testledare Kjell Rönnmark

1a Kontakt Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök Överdrivet kontakt-tagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

1b Kontakt Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Följer med motvilligt följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt, är överdrivet enagerad i testledaren.

1c Kontakt Hantering Avvisar med morrning och/eller bitfösök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a Lek 1 Leklust Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b Lek 1 Gripande Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c Lek 1 Gripande & dragkamp Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen- tills provledaren släpper

3a Förföljande Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b Gripande Nonchalerar föremålet Griper inte. Nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

2:a försöket
Griper direkt, släpper

1:a försöket
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmäksam och lugn- står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet
5a Avst. lek Intresse Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
5b Avst. lek Hot/agg. Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första & andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första & andra del
5c Avst. lek Nyfikenhet Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tids-fördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d Avst. lek Leklust Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om taget Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e Avst. lek Samarbete Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a Överraskn. Rädsla Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b Överraskn. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c Överraskn. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ned Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d Överraskn. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge el. tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla vid samtliga passager
6e Överraskn. Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker overallen vid 2 eller fler passager
7a Ljudkänsl. Rädsla Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b Ljudkänsl. Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c Ljudkänsl. Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a pasagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d Ljudkänsl. Kvarstående intresse Visar inget intresse Stannar upp, lukar eller tittar på skramlet vid 1:a tillfället Stannar upp, lukar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager
8a Spöke Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b Spöken Kontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spöken då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spöke-na. Långa avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
8c Spöken Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
8d Spöken Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp
8e Spöken Kontakttagande med fig. i spökdräkt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från fig. Tar själv kontakt med fig. Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan ex. hoppa och gnälla
9a Lek 2 Leklust Leker inte Leker inte men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9b Lek 2 Gripande Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Allt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott

TILLBAKA TILL SVANTES SIDA